Behandling af klager og anker

Ønsker en certificeret virksomhed at klage over DBI Certification A/S’s aktiviteter i forbindelse med certificeringen kan dette ske ved skriftlig henvendelse til direktøren for DBI Certification.

Kunden orienteres
Efter behandling af klagen meddeler DBI Certification afgørelsen skriftligt til indsender og såfremt denne accepterer afgørelsen, afsluttes sagen.

Behandlingstid
Det tilstræbes, at klagesager færdigbehandles og afgøres inden for 6 uger efter modtagelsen,
under hensyn til tidsforbrug hos eksterne sagkyndige.

Genoptagelse/ekstern afgørelse
Gøres der indsigelse imod afgørelsen fra indsender, skal sagen enten genoptages og genbehandles internt i DBI Certification eller klageren henvises til at søge ekstern afgørelse efter dansk ret ved dansk domstol.

Hvis indsender ønsker at anke DBI Certification afgørelser i klagesager vedrørende
selskabets ydelser som bemyndiget kontrolinstans til at godkende og efterprøve kvalitetsstyringssystemer hos autoriserede elinstallatører, sendes anken direkte til
Sikkerhedsstyrelsen.